Zapewnienie dostepności cyfrowej

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie powinno zawierać:

    1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

    2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
       strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo; 

    3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

    4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Przekazanie żądania

Żądanie o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

  •     wysłać na adres:

                        Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/35/7, 02-617 Warszawa

  •     złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II,
        ul. Malczewskiego 3/35/7, 02-617 Warszawa. Biuro Obsługi Interesanta Komendy Rejonowej
        Policji Warszawa II czynne jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.
  •     przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl

 Terminy realizacji żądania

    1. Realizacja żądania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia
        wystąpienia z żądaniem.

    2. Jeżeli realizacja żądania nie może nastąpić w terminie 7 dni, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia
        osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność
        cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji
        mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    3. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony 
       internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą
       z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i
       wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji
mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych
informacji.

Postępowanie skargowe

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w
przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem,
osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r.
poz. 60 i 730).

Powrót na górę strony