Wydział Prewencji


Wydział Prewencji

ul. Wita Stwosza 31
02-661 Warszawa

tel.: 47 72 326 43

fax.: 47 72 314 88

e-mail: krp2.wydzial.prewencji@ksp.policja.gov.pl

 

Kierownictwo Wydziału:

 • Naczelnik - podkom. Łukasz Mikusek
 • Zastępca Naczelnika - podkom. Maciej Kaźmierczak
 • Zastępca Naczelnika podkom. Beata Kondeja

 

 • Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania porządku publicznego, jak również inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządem i or-ganizacjami społecznymi, między innymi poprzez:
 • podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 • realizację interwencji zleconych i własnych w przypadkach stwierdzonych naruszeń prawa;
 • obchód i patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością, ujawnianie przestępstw i za-trzymywanie ich sprawców na „gorącym” uczynku;
 • legitymowanie i sprawdzanie osób w celu zatrzymania poszukiwanych;
 • zabezpieczenie miejsc zdarzeń i wykonywanie wstępnych czynności;
 • udział w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym;
 • prowadzenie podstawowego rozpoznania osobowo – terenowego w rejonach pełnienia służby;
 • nadzór merytoryczny i ocenę działalności służb dzielnicowych w jednostkach organizacyj-nych Policji, o których mowa w § 20 ust. 1 oraz dokonywanie analizy oceny skuteczności działania tych służb w odniesieniu do służby obchodowej i patrolowej;
 • współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także inicjowanie lokalnych programów profilaktycznych;
 • prowadzenie działalności informacyjno – propagandowej, której zasadniczy cel obejmuje włączenie społeczeństwa do współdziałania z Policją w ramach realizowanych programów przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości oraz organizowania samoobrony społecznej przed przestępczością;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia a także nadzór merytoryczny nad pra-widłowością prowadzonych spraw w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 20 ust. 1;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie transportu drogowego, a także ustawy o cudzoziemcach;
 • nadzór nad pracą policjantów zajmujących się profilaktyką w zakresie prewencji kryminalnej;
 • organizowanie działań i imprez plenerowych mających na celu promowanie aktywnych form zapobiegania przestępstwom i zjawiskom społecznie negatywnym;
 • tworzenie i promowanie programów profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnych form realizacji programów prewencji kryminalnej;
 • dokumentowanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu prewencji kryminalnej;
 • prowadzenie spraw poszukiwawczych w stosunku osób wobec których istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, obwinionych, jak również ukaranych, którzy uchylają się od stawiennictwa i nie realizują postanowień właściwych organów;
 • realizację zadań wynikających z procedury Niebieskiej Karty;
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

Praeventio - zapobieganie od "praevenire", wyprzedzanie, uprzedzanie, zapobieganie. Drugim stosowanym terminem jest profilaktyka (grec. Prophylaktikos, strzec się, chronić siebie, zapobiegać).

Prewencja to, fundament policyjnych służb. Policjanci umundurowani w radiowozach codziennie przez całą dobę patrolują miasta, dzielnice i osiedla. Ich zadaniem jest zapobieganie oraz przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa, wykroczenia oraz zjawisk kryminogennych.

W przypadku , kiedy funkcjonariusze zauważą naruszenie bezpieczeństwa, natychmiast podejmują interwencję. Policyjny patrol wzywany jest do bardzo wielu wydarzeń, mających miejsce zarówno na ulicy, w mieszkaniu, czy też innym miejscu.

Policjanci prewencji to również nasi dzielnicowi, którzy codziennie przemierzają swój rejon i stanowią dla mieszkańców osobę "pierwszego kontaktu".

Wydział Prewencji KRP Warszawa II realizuje zadania z zakresu służby patrolowej, interwencyjnej i obchodowej na terenie dzielnicy Mokotów. Podejmuje działania zmierzające do wypracowania modeli rozwiązań i propagowania sposobów ograniczania i zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym. W ramach tych działań współpracuje m.in. z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz innymi specjalistycznymi formacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. W zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej prowadzi stałą współpracę z organami samorządowymi, administracją publiczną, sądami, a także organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.
 

Powrót na górę strony