Wydział Wywiadowczo-Patrolowy

Wydział Wywiadowczo-Patrolowy

Data publikacji 19.04.2016

02-661 Warszawa
ul. Wita Stwosza 31

tel. 47 72 392 90

fax. 47 72 312 25
 

Kierownictwo Wydziału:

 • Naczelnik Wydziału - nadkom. Artur Lipiec
 • Zastępca Naczelnika - kom. Paweł Cichosz
 • Zastępca Naczelnika - podkom. Paweł Kot

 

Zakres działania Wydziału Wywiadowczego KRP Warszawa II obejmuje teren dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Wydział Wywiadowczo – Patrolowy realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeń-stwa i porządku publicznego, prewencyjnego zabezpieczenia terenu, rozpoznania osób i miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością oraz ujawniania i zatrzymywania sprawców prze-stępstw i wykroczeń, między innymi pozez:

 • dążenie do ograniczenia naruszeń prawa, w szczególności przeciwdziałanie popełnianiu prze-stępstw, a w przypadku ich zaistnienia zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku lub w bez-pośrednim pościgu;
 • podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 • prowadzenie działań pościgowych, blokadowych za sprawcami ujawnionych przestępstw i niebezpiecznymi przestępcami;
 • dokonywanie analiz i oceny efektów w ujawnianiu przestępstw i ściganiu ich sprawców;
 • prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i efektywności zwalczania przestępczości oraz taktyki i techniki interwencji;
 • prowadzenie zorganizowanych działań prewencyjnych w rejonach szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą;
 • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom popełnianym przez nieletnich i ich demoralizacji;
 • prowadzenie działań zwartych podczas akcji policyjnych, zgromadzeń, meczy i innych za-bezpieczanych imprez masowych w ramach działań Nieetatowych Pododdziałów Policji;]
 • udział w zajęciach instruktorsko – metodycznych z zakresu taktyki działań zespołowych, szy-ków i ugrupowań policyjnych;
 • doskonalenie umiejętności z zakresu działań w przypadku potrzeby przywrócenia naruszo-nego porządku prawnego;
 • prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom;
 • patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami oraz innymi zjawiskami patologii społecznej;
 • podjęcie czynności reaktywnych na zaistniałe wykroczenia i inne zdarzenia zakłócające po-rządek publiczny;
 • zabezpieczanie miejsc zdarzeń, ustalenie świadków oraz zabezpieczenia mienia przed jego dalszą utratą lub zniszczeniem;
 • reakcję na wybryki chuligańskie oraz inne zdarzenia naruszające bezpieczeństwo i porządek publiczny, niedopuszczanie do ich rozprzestrzeniania i eskalacji;
 • podejmowanie działań porządkowych i akcji ratowniczych w czasie pożarów, katastrof ko-munikacyjnych i budowlanych, powodzi i klęsk żywiołowych, współdziałanie z innymi podmio-tami w zakresie ratowania życia i zdrowia osób, mienia, pomoc przy usuwaniu skutków tych zdarzeń;
 • wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 20 ust. 1 lub Wy-działu Sztab Policji podczas zabezpieczania imprez i uroczystości o charakterze masowym;
 • prowadzenie rozpoznania środowisk pseudokibiców oraz zjawisk przestępczych i krymino-gennych przy wykorzystaniu prostych form pracy operacyjnej a następnie przekazywanie uzyskanych informacji do komórek organizacyjnych pionu kryminalnego Komendy lub jedno-stek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 20 ust. 1;
 • utrzymywanie stałej łączności z radiooperatorem Stołecznego Stanowiska Kierowania Ko-mendy Stołecznej Policji oraz Komendy;
 • przyjmowanie interwencji napływających od radiooperatora Stołecznego Stanowiska Kiero-wania Komendy Stołecznej Policji, Zespołu Dyżurnych Wydziału Sztab Policji Komendy oraz zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli;
 • niezwłoczne informowanie o każdym przypadku podjęcia i zakończenia interwencji własnej radiooperatora Stołecznego Stanowiska Kierowania oraz Komendy;
 • prowadzenie bieżącego nasłuchu grup dowodzenia i współdziałania, potwierdzanie przyjęcia komunikatów okólnikowych;
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

 

Powrót na górę strony