Wydział Organizacji Służby

Wydział Organizacji Służby

Data publikacji 19.04.2016

02-617 Warszawa
ul. Malczewskiego 3/5/7

tel.: 47 72 392 02

fax.: 47 72 311 47
 

Kierownictwo Wydziału:

 • Naczelnik - kom. Janusz Świętalski
 • Zastępca Naczelnika - kom. Grzegorz Cymbalski

Wydział Organizacji Służby realizuje zadania Komendy w zakresie zapewnienia ciągłości pracy jednostki i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, między innymi poprzez:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania służby dyżurnych Komendy;
 • opracowywanie meldunków, sprawozdań, ocen i analiz dotyczących przebiegu policyjnych operacji zabezpieczających, w szczególności w odniesieniu do zgromadzeń publicznych i imprez masowych;
 • realizowanie zgodnie z właściwością zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w ramach Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (PRIM);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej gotowości do działań Policji i systemu powiadamiania alarmowego;
 • udział w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym lub skierowanym przeciwko osobom bądź zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu powszech-nemu;
 • sporządzania grafików służb i innych dokumentów pomocniczych na potrzeby kierowania Komendą;
 • opiniowanie wniosków organizatorów oraz planowanie i prowadzenie działań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez i uroczystości o charakterze masowym oraz protestów społecznych;
 • nadzór nad utrzymaniem systemu łączności zapewniającego sprawne kierowanie oraz sprawną komunikację teleinformatyczną z innymi podmiotami;
 • prowadzenie gospodarki uzbrojenia i sprzętu techniczno – bojowego znajdującego się na stanie Komendy;
 • współdziałanie z organami administracji samorządowej w zakresie realizacji zadań obronnych;
 •  współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji, w tym występowanie o przydział sił wzmocnienia;
 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez komórki organizacyjne pionu dyżurnych Komendy w celu zapewnienia właściwej i natychmiastowej reakcji Policji na sygnały i zgłoszenia o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia oraz po-rządkowi publicznemu;
 • organizowanie przedsięwzięć i zajęć z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Policji oraz zapewnienie uczestnictwa policjantów i pracowników Komendy w przed-sięwzięciach instruktażowych organizowanych przez inne podmioty;
 • opracowywanie sprawozdań, analiz, opinii i wniosków oraz prognozowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami porządku publicznego;
 • planowanie i przygotowywanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego i mobilizacyjno – obronnych;
 • prowadzenie analizy struktury, dynamiki i geografii przestępczości oraz prognozowanie rozwoju przestępczości w celu właściwego ukierunkowania działań prewencyjnych;
 • doprowadzanie osób zatrzymanych na podstawie nakazów właściwych instytucji i organów;
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

Wydział Organizacji Służby zajmuje się szeroko rozumianym monitorowaniem oraz analizą zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynuje wszelkimi działaniami z tym związanymi na terenie działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Realizuje przedsięwzięcia planistyczno-obronne i koordynuje przygotowaniami, w tym zakresie w podległych jednostkach policji, przygotowując je do wykonywania zadań w sytuacji szczególnych zagrożeń, w tym w warunkach wprowadzenia ustawowo określonych stanów nadzwyczajnych.

Podejmuje przedsięwzięcia związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowych o charakterze klęsk żywiołowych, awarii technicznych, zagrożeń terrorystycznych w tym również związanych z podłożeniem ładunku wybuchowego. Prowadzi bieżącą współpracę z uprawnionymi podmiotami w zakresie przygotowań obronnych na szczeblu dzielnicowym.

Organizuje i koordynuje działaniami związanymi z realizacją policyjnych zabezpieczeń w tym:

 • zgromadzeń – manifestacji i protestów,
 • imprez masowych – sportowych, uroczystości o charakterze religijnym, koncertów itp.,
 • pobytem oraz przejazdami VIP-ów na terenie Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

Wydział Organizacji Służby sprawuje bieżący nadzór i koordynuje przedsięwzięciami związanymi z funkcjonowaniem służb dyżurnych.

W zakres zadań wydziału wchodzi organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania oraz szkolenia Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji oraz Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego.

 

W skład Wydziału Organizacji Służby wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół ds. Operacji Policyjnych udziela informacji w zakresie opiniowania i zabezpieczania imprez masowych tel. 47 72 318 68
 • Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego tel. 47 72 311 12
 • Zespół Dyżurnych
 • Zespół Ochronny
 • Samodzielne Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych udziela informacji w zakresie procedur związanych z posiadaniem i używaniem broni tel. 47 72 311 77
   
Powrót na górę strony