Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 19.04.2016

02-617 Warszawa
ul. Malczewskiego 3/5/7

tel.: 47 72 392 49
fax.: 47 72 314 52

Kierownictwo Wydziału:

Naczelnik - nadkom. Dariusz Kuźbiel
Zastępca Naczelnika - podinsp. Piotr Kot

Wydział Kryminalny realizuje zadania Komendy w zakresie wykrywania sprawców w sprawach o przestępstwa kryminalne oraz nadzorowania realizacji zadań przez komórki organizacyjne pionu operacyjno  rozpoznawczego w jednostkach organizacyjnych Policji, między innymi poprzez:

  • współpracę z osobowymi źródłami informacji;
  • prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków, określonych od-rębnymi przepisami w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców;
  • wspieranie działań wykrywczych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych pionu ope-racyjnego oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzonymi formami pracy operacyjnej;
  • odnajdywanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, osób zaginionych oraz ustalenie tożsamości NN osób i NN zwłok, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  • współdziałanie z komórką techniki operacyjnej Komendy Stołecznej Policji w zakresie wyko-rzystania nowoczesnych środków techniki operacyjnej;
  • gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie informacji operacyjnych, pod kątem typowania zdarzeń i czynów przestępczych oraz typowania osób ich dokonujących, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk pseudokibiców;
  • organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów służ-by kryminalnej w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych, form i metod pracy operacyjno-rozpoznawczej;
  • eksploatowanie i techniczne utrzymanie w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji, systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką Komendy Stołecznej Policji;
  • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi służb kryminalnych Komendy Stołecz-nej Policji, w zakresie zdarzeń nadzorowanych;
  • realizację czynności dotyczących ochrony osób, których życie, zdrowie lub wolność są real-nie zagrożone czynami przestępczymi, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Na całość efektów pracy operacyjnej Wydziału Kryminalnego składa się ocena podstawowych zagrożeń występujących w rejonie, przeciwdziałanie tym zagrożeniom, sytuacja kadrowa, efekty pracy operacyjnej, współpraca z osobowymi źródłami informacji oraz przekształcanie ustaleń operacyjnych w materiały procesowe skutkujące uzyskaniem źródeł dowodowych oraz wykryciem sprawców przestępstw i odzyskaniem utraconego mienia. W KRP Warszawa II wiodącą rolę w pracy operacyjnej ma Wydział Kryminalny, która oprócz codziennych obowiązków jednocześnie prowadzi nadzór zwierzchni nad podległymi jej Referatami w Komisariatach Policji Mokotów, Ursynów oraz Wilanów.

Powrót na górę strony