Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 19.04.2016

02-617 Warszawa
ul. Malczewskiego 3/5/7

tel.: 47 72 392 30
fax.: 47 72 314 48

Kierownictwo Wydziału:

 • Naczelnik - kom. Krzysztof Bereda
 • Zastępca Naczelnika - podkom. Marta Zakaszewska - Karwacka

 Wydział wykonuje swoje zadania na obszarze działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

 

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy realizuje zadania Komendy w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne oraz nadzorowania komórek organizacyjnych pionu dochodzeniowo-śledczego w jednostkach organizacyjnych Policji, między innymi przez:
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne, z wyłączeniem postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu;
 • stosowanie w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych nowych uregulowań prawnych dotyczących dobrowolnego poddania się karze czy mediacji oraz korzystanie ze zbiorów policyjnych baz danych i systemów informatycznych;
 • wspieranie działań wykrywczych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych pionu służbowego oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi;
 • ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;
 • współdziałanie z właściwą prokuraturą w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz nadzór i ocenę współpracy komórek organizacyjnych pionu dochodzeniowo – śledczego z prokuraturą;
 • przechowywanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych;
 • sprawowanie nadzoru ogólnego nad przestrzeganiem praworządności działania, zasad procesowych określonych w aktach prawnych i przepisach służbowych w pracy dochodzeniowo-śledczej;
 • analizowanie i ocenę poziomu pracy dochodzeniowo – śledczej oraz stopnia skuteczności ścigania sprawców przestępstw;
 • gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych statystycznych dotyczących przestępczości oraz efektywności ścigania sprawców w poszczególnych kategoriach przestępstw;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu dochodzeniowo-śledczego w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych, metodyki prowadzenia postępowań;
 • przeprowadzanie czynności techniczno – kryminalistycznych związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów na miejscach zdarzeń;
 • współpraca z komórką organizacyjną Komendy Stołecznej Policji właściwą w sprawach techniki kryminalistycznej w zakresie doskonalenia i upowszechniania metod ujawniania i utrwalania śladów, wykorzystywania możliwości kryminalistyki w tworzeniu wersji osobowych nadzoru śledczego oraz nadzoru nad właściwym wykorzystaniem śladów i ekspertyz kryminalistycznych na rzecz rozwoju postępowania przygotowawczego;
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

   

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Podstawowym zadaniem policjantów Zespół Techniki Kryminalistycznej jest badanie miejsca zdarzenia, a w szczególności przeprowadzanie oględzin miejsca przestępstwa.

Realizacja tego zadania polega m.in. na:

 • ujawnianiu i zabezpieczaniu zgodnie z wymogami procesowymi i techniczno - kryminalistycznymi wszelkich śladów mających związek z danym zdarzeniem
 • współdziału w szczegółowym udokumentowaniu w protokole oględzin zabezpieczonych śladów (rodzaj, wygląd, miejsce ujawnienia, zastosowane metody i środki zabezpieczenia)
 • kryminalistycznej obsłudze wizji lokalnych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym
 • sporządzaniu dokumentacji techniczno - poglądowej (fotograficznej, graficznej itp.) z oględzin i innych czynności
 • wykonywaniu fotografii sygnalitycznej
 • daktyloskopowaniu
 • współdziałaniu z pracownikami służb operacyjno - dochodzeniowych w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowch

W swojej pracy funkcjonariusze korzystają z rozmaitych materiałów i urządzeń m.in.:

 • środków chemicznych do ujawniania linii papilarnych (Ślady linii papilarnych są na ogół niewidoczne i dlatego istnieje konieczność stosowania różnego rodzaju metod ich ujawniania. Jedną z metod jest ujawnianie proszkami daktyloskopijnymi.)
 • sprzętu fotograficznego i wideo (W praktyce kryminalistycznej obowiązuje zasada fotografowania wszystkich śladów bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Niezależnie od tego, czy ślad zostanie zabezpieczony innymi metodami, fotograficzny obraz śladu wzmacnia jego wartość dowodową. Zdjęcia śladów powinny być wykonane w czasie oględzin, tuż przed ich zabezpieczeniem innymi metodami. Fotografowanie śladów wymaga dużego doświadczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o właściwe oświetlenie i kompozycję obrazu. Na odbitce fotograficznej muszą być widoczne wszystkie dostrzegalne detale obiektu, cechy jego powierzchni i kształtu.)

Ponadto Zespół zajmuje się rejestracją materiałów dot. osób popełniających przestępstwo:

 • wykonywanie kart daktyloskopijnych
Powrót na górę strony