Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Data publikacji 19.04.2016

02-617 Warszawa
ul. Malczewskiego 3/5/7

tel.: 47 72 392 37
fax.: 47 72 314 59
 

Kierownictwo Wydziału:

 • Naczelnik - asp. szt. Krzysztof Grabowski
 • Zastępca Naczelnika - podkom. Mariusz Szabrański
Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu realizuje zadania Komendy w zakresie wykrywania sprawców oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, między innymi poprzez:
 • prowadzenie czynności operacyjno-dochodzeniowych, skierowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu w odniesieniu do przestępstw:

          a) przeciwko wiarygodności dokumentów,

          b) kradzieży, kradzieży z włamaniem,

          c) przywłaszczenia,

          d) uszkodzenia mienia,

          e) paserstwa,

          f)   oszustwa;

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych, sprawdzających oraz wykonywanie czynności zleconych przez inne jednostki organizacyjne Policji i organy prokuratury;
 • zatrzymywanie, przeszukiwanie, ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;
 • współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli i administracji w zakresie wymiany informacji dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno – rozpoznawczej i dochodzeniowej;
 • przechowywanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych;
 • gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych statystycznych dotyczących przestępczości oraz efektywności ścigania sprawców w poszczególnych kategoriach przestępstw;
 • przeprowadzanie czynności techniczno – kryminalistycznych związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów na miejscach zdarzeń;
 • współpracę z osobowymi źródłami informacji;
 • prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków, określonych odrębnymi przepisami w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw
  przeciwko mieniu oraz ścigania ich sprawców;
 • gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie informacji operacyjnych, pod kątem typowania zdarzeń i czynów przestępczych oraz typowania osób ich dokonujących;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu dochodzeniowo-śledczego w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych, metodyki prowadzenia postępowań służby kryminalnej w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych, form i metod pracy operacyjno-rozpoznawczej;
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

   

Powrót na górę strony