Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Data publikacji 19.04.2016

ul. Malczewskiego 3/5/7
02-617 Warszawa

tel. 47 72 392 46,  47 72 392 45,  47 72 392 44

fax: 47 72 334 27
 

Kierownictwo Wydziału:

 • Naczelnik - podkom. Katarzyna Janowska
 • Zastępca Naczelnika - podkom. Dariusz Lendzion
 • Zastępca Naczelnika - podkom. Krzysztof Maj

Głównym zadaniem Wydziału dw. z PG jest zwalczanie przestępstw gospodarczych, czyli czynów zabronionych godzących lub zagrażających ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegających na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożących utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji. Przestępstwa gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (przedsiębiorców i konsumentów), a także godzą w instytucje finansów publicznych.

Pragnąc przybliżyć Państwu kategorie przestępstw, którymi się zajmujemy, przedstawiamy ważniejsze dziedziny przestępstw gospodarczych:

 • Przestępstwa polegające na fałszowaniu dokumentów i używanie ich jako autentycznych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach;
 • Przestępstwa przeciwko mieniu, czyli wszelkiego rodzaju przywłaszczenia wyłudzenia pieniędzy i towarów;
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, tj. wyłudzenia kredytów, pożyczek bankowych, wyłudzenia odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia, "pranie brudnych pieniędzy", udaremnienie egzekucji komorniczej, nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej i udaremnienie przetargów publicznych;
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, czyli podrabianie pieniędzy, puszczanie ich w obieg oraz fałszowanie znaków urzędowych;
 • Przestępstwa dotyczące uzyskania cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
 • Przestępstwa dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym;
 • Przestępstwa dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia oraz, rozlewu wyrobów spirytusowych oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia.

Ponadto prowadzimy postępowania przygotowawcze dotyczące naruszenia innych przepisów o charakterze gospodarczym zawartych w innych aktach prawnych niż kodeks karny.

W zainteresowaniu Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KRP Warszawa II jest również zbieranie informacji dotyczących niżej wymienionych zagadnień w aspekcie pracy operacyjnej:

 • Wszelkiego rodzaju wyłudzenia kredytów i pożyczek (na podstawie sfałszowanych dokumentów bądź nieprawdziwych oświadczeń) na szkodę banków i instytucji finansowych ściśle z nimi związanych;
 • Wszelkiego rodzaju wyłudzenia mienia na szkodę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (zakup towarów na tzw. Przedłużony termin płatności i nie wywiązanie się z niego, zakup towarów na podstawie fałszywych dokumentów rejestrowych firm itp.);
 • Przestępczość podatkowa - wyłudzanie podatku VAT, nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji podatkowej;
 • Wszelkiego rodzaju wyłudzenia na podstawie fałszywych oświadczeń, powodowania fikcyjnych zdarzeń na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych;
 • Wszelkiego rodzaju wyłudzenia na podstawie fałszywych dokumentów, sprzeniewierzenia przywłaszczonego mienia, nie wywiązywanie się z warunków umowy na szkodę firm leasingowych;
 • Przestępczość intelektualna, czyli pirackie kopie nagrań muzycznych, filmów, programów komputerowych oraz podrabianie znaków towarowych np. znanych firm produkujących odzież sportową i wprowadzanie takiej odzieży do sprzedaży;
 • Nieprawidłowości w służbie zdrowia związane z finansowaniem usług medycznych oraz fałszowaniem dokumentacji medycznej;
 • Przemyt, wytwarzanie i wprowadzenie do obiegu wyrobów spirytusowych i tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy;
 • Nieprawidłowości z zakresu przekształceń własnościowych w rolnictwie oraz w przetargach i organizowaniu skupu płodów rolnych;
 • Fałszowanie środków płatniczych, ich produkcja i dystrybucja - kopiowanie oryginalnych środków płatniczych, produkcja fałszywych pieniędzy, ich posiadanie oraz wprowadzanie w obieg;
 • Nieprawidłowości przy prowadzeniu budów - bez zezwoleń lub wbrew wymogom architektonicznym.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą czekają na wszelkie sygnały dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość.

Powrót na górę strony