Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Data publikacji 19.04.2016

02-617 Warszawa

ul. Malczewskiego 3/5/7

tel.: 47 72 392 26
fax.: 47 72 311 35

 

Kierownictwo Wydziału:

 • Naczelnik - asp.szt. Monika Pieniądz
 • Zastępca Naczelnika - nadkom. Tomasz Pawlak

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu realizuje zadania Komendy w za-kresie wykrywania sprawców oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach
o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, między innymi poprzez:

 • prowadzenie czynności operacyjno – dochodzeniowych, skierowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu w odniesieniu do przestępstw:

          a) przeciwko życiu i zdrowiu,

          b) przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,

          c) przeciwko wolności,

          d) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

          e) przeciwko rodzinie i opiece,

           f) przeciwko nielegalnemu posiadaniu, udostępnianiu lub utracie broni palnej,

           g) rozboju, kradzieży rozbójniczej i wymuszenia rozbójniczego;

 • stosowanie w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych nowych uregulowań praw-nych dotyczących dobrowolnego poddania się karze czy mediacji oraz korzystanie ze zbio-rów policyjnych baz danych i systemów informatycznych;
 • 3) prowadzenie postępowań przygotowawczych, sprawdzających oraz wykonywanie czynności zleconych przez inne jednostki organizacyjne Policji i organy prokuratury;
 • ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;
 • współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli i admi-nistracji w zakresie wymiany informacji dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno - rozpo-znawczej i dochodzeniowej;
 • przechowywanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych;
 • gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych statystycznych dotyczących prze-stępczości oraz efektywności ścigania sprawców w poszczególnych kategoriach przestępstw;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu dochodzeniowo-śledczego w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych, metodyki prowadzenia postępowań służby kryminalnej w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych, form i metod pracy ope-racyjno – rozpoznawczej;
 • przeprowadzanie czynności techniczno – kryminalistycznych związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów na miejscach zdarzeń;
 • współpracę z osobowymi źródłami informacji;
 • prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków, określonych od-rębnymi przepisami w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców;
 • współpracę z Wydziałem Kryminalnym Komendy w zakresie odnajdywania osób ukrywają-cych się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, osób zaginionych oraz usta-lenie tożsamości NN osób i NN zwłok, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie informacji operacyjnych, pod kątem typowania zdarzeń i czynów przestępczych oraz typowania osób ich dokonujących;
 • współpracę z Wydziałem Kryminalnym Komendy podczas realizacji czynności dotyczących ochrony osób, których życie, zdrowie lub wolność są realnie zagrożone czynami przestęp-czymi, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.
Powrót na górę strony