Wydział do spraw Nieletnich i Patologii

Wydział ds. Nieletnich i Patologii

Data publikacji 19.04.2016
02-661 Warszawa
ul. Wita Stwosza 31

tel. 47 72 318 56,

fax. 47 72 310 61
 

 Kierownictwo Wydziału

 • Naczelnik Wydziału - podinsp. Paweł Pietrzak
 • Zastępca Naczelnika - asp. szt.  Monika Gazda

Wydział do spraw Nieletnich i Patologii realizuje zadania Komendy w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, między innymi przez:

 • przeprowadzanie czynności procesowych w sprawach dotyczących czynów karalnych popeł-nionych przez osoby nieletnie;
 • prowadzenie rozpoznania środowisk szkolnych i młodzieżowych, ze szczególnym uwzględ-nieniem grup kryminalnych i subkulturowych oraz rodzin patologicznych, w celu zbierania in-formacji o działalności przestępczej osób nieletnich, specyfice i rozmiarach występujących zagrożeń, przyczynach przestępstw i możliwościach zapobiegania ich popełnianiu;
 • prowadzenie postępowań opiekuńczych, przeprowadzanie czynności mających na celu ze-branie informacji o przejawach i przyczynach demoralizacji osób małoletnich oraz kierowanie stosownych wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich;
 • ustalanie osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, inicjowanie oraz monitorowanie dzia-łalności rozpoznawczej, realizowanej w tym zakresie przez policjantów pozostałych komórek organizacyjnych Komendy;
 • opracowywanie analiz i oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich i patologii oraz wypracowywanie kierunków działań zapobiegających tym zjawiskom;
 • inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych w sferze patologii społecznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w formie grupowych spotkań z młodzieżą i kadrą pe-dagogiczną szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, oraz instytucji i placówek wy-chowawczych, opiekuńczych, sportowych i rekreacyjnych;
 • prowadzenie poszukiwań nieletnich, którzy samowolnie oddalili się z placówki poprawczej (opiekuńczej) lub do niej nie powrócili w wyznaczonym terminie, oraz uciekinierami z domu rodzinnego;
 • realizowanie poleceń Sądu Rodzinnego i Nieletnich w zakresie udzielania asysty kuratorom sądowym i realizowania przymusowych doprowadzeń osób nieletnich pozbawionych wolno-ści, itp.;
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarzą-dowymi, których statutowe zadania związanie są z zagadnieniami wychowania młodzieży lub troski o jej bezpieczeństwo, w celu identyfikowania występujących zagrożeń oraz wypraco-wywania form i metod im przeciwdziałania;
 • współdziałanie z Izbą Dziecka oraz współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

Uprzejmie informujemy, że w sprawie organizacji szkoleń, prelekcji i pogadanek dla przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich można dzwonić do policjantów Zespołu Prewencji Kryminalnej KRP Warszawa II tel. 47 72 312 66.

Powrót na górę strony