Wniosek o zapewnienie dostepności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „wniosek o zapewnienie dostępności”).

Wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

   1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

   2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub
       informacyjno-komunikacyjnym;

   3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

   4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

W cel złożenia wniosku można skorzystać z formularza (pdf, 1,3 Mb). Formularz został przygotowany przez PFRON.

Formularz zawiera instrukcję wypełniania wniosku. Wsparcie w wypełnieniu formularza zapewniają dyżurujący pracownicy PFRON na infolinii: 22 581 84 10.

Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek o zapewnienie dostępności można:

  •     wysłać na adres:

              Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa

  •     złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II,
        ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa, od poniedziałku do piątku w dni robocze,
        w godz. 8:00-16:00.
  •     przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl

Terminy realizacji wniosku

    1. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez 
        zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

    2. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest
        możliwe w terminie 14 dni, podmiot publiczny, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach
        opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia
        złożenia wniosku.

   3.  W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie
        określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
        w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia
        wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, uzasadnia swoje stanowisko i proponuje
        dostęp alternatywny.

Dodatkowe informacje na temat sposobu realizacji przez podmioty publiczne wniosków o zapewnienie dostępności

Postępowanie skargowe

W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności, wnioskodawca ma prawo złożenia
skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Informacja na temat sposobu złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności.

Powrót na górę strony