Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa-DODO).

1.   Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa II

adres: ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa.

2.   Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest asp. szt. Daniel Serokin
e-mail: iod.krp2@ksp.policja.gov.pl,  tel. 47 72 392 41

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie
i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć
w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

Powrót na górę strony