Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 18.03.2022

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem dostępności w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II jest nadkom. Monika Witek, e-mail: monika.witek@ksp.policja.gov.pl, telefon: 47 72 392 39, fax: 47 72 312 20

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną lub do strony internetowej prosimy o kontkat z niżej wymienionymi koordynatorami. Tą samą drogą można skałdać wnioski o udostępnienie informacji niedostepnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

* koordynator do spraw dostępności - nadkom. Monika Witek Wydział Ogólny KRP Warszawa II, tel. 47 72 392 39, fax: 47 72 312 20, e-mail: monika.witek@ksp.policja.gov.pl,

* koordynator do spraw informacyjno-komunikacyjnej - kom. Robert Koniuszy, tel. 47 72 392 00, fax: 47 72 318 52, e-email: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

 Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II:

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku nie ma schodów, po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. (Obecnie przez Komendę Główną Policji wdrażany jest system do obsługi osób głuchych). Po lewej stronie od biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KRP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KRP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramką obrotową, bramka dla osób niepełnosprawnych oraz drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy biurze przepustek.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta na parterze i w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do budynku prowadzą rozsuwane automatycznie drzwi dwuskrzydłowe oraz czterostopniowe schody wyposażony w windę dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online w komendzie.

Komisariat Policji Warszawa Ursynów:

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, w której interesanci mogą, załatwić sprawę znajduje się na ul. Janowskiego 7 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dwa stanowiska postojowe zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych, oznaczone pionowymi i poziomymi znakami informacyjnymi.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).

W budynku są dwie windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Komisariat Policji Warszawa Wilanów:

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Okrężnej 57 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku są schody wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych. Przy windzie znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Nie ma aparatu telefonicznego, z którego można połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Kontakt jest umożliwiony interesantom za pośrednictwem oficera dyżurnego jednostki.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony