Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 18.03.2022

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
            • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
            • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
            • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
            • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.
      
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest asp. Iwona Kijowska, adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 392 00
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna:


Komenda Rejonowa Policji Warszawa II:
Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, zarządzająca stroną internetową Komendy Rejonowej Policji Warszawa Mokotów znajduje się w budynku przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.


Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.
W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.


Po lewej stronie od biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KRP Warszawa II w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KRP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramką obrotową, bramka dla osób niepełnosprawnych oraz drzwiami przez, które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy biurze przepustek.


W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta na parterze i w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do budynku prowadzą rozsuwane automatycznie drzwi dwuskrzydłowe oraz czterostopniowe schody wyposażony w windę dla wózków inwalidzkich.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online w komendzie. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.
Urządzenie do zdalnej obsługi języka migowego znajduje się w pomieszczeniu Dyżurnego KRP Warszawa II. Kontakt jest umożliwiony interesantom za pośrednictwem oficera dyżurnego jednostki.
Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe również poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z usługi tłumacza PIM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Komisariat Policji Warszawa Ursynów:
Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Janowskiego 7 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.


Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda umożliwiająca wjazd bezpośrednio wózkiem.


W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.


Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).
W budynku są windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są miejsca dla niepełnosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online w komisariacie.
Istnieje możliwość połączenia się z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z usługi tłumacza PIM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl
W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu informacji od osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono ww. usługę: Usługa SMS.

Komisariat Policji Warszawa Wilanów:
Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Okrężnej 57 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.


Przy wejściu głównym do budynku są schody wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych.  Przy windzie znajduje się dzwonek przywoławczy.
W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Nie ma aparatu telefonicznego, z którego można połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Kontakt jest umożliwiony interesantom za pośrednictwem oficera dyżurnego jednostki.


Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).


W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.


Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online w komisariacie.
Istnieje możliwość połączenia się z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z usługi tłumacza PIM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl
W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu informacji od osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono ww. usługę: Usługa SMS.

 

 


 

 

 

 

 

Powrót na górę strony